Dopravně psychologický pohovor se skládá z individuální části v rozsahu 30 minut a skupinové části v rozsahu 210 minut. (lze provést i dálkově, tedy telefonicky, či on-line a zároveň i individuálně)

Individuální část spočívá v rozhovoru psychologa s účastníkem dopravně psychologického pohovoru bez přítomnosti dalších osob a zaměřuje se na účastníkův popis příčin a okolností porušení pravidel silničního provozu, kvůli němuž se dopravně psychologického pohovoru účastní.

Skupinová část spočívá v rozhovoru psychologa se všemi účastníky dopravně psychologického pohovoru, v němž psycholog vychází z informací získaných od jednotlivých účastníků v rámci individuálních částí a zaměřuje se na poskytnutí informací o:

  • psychologických a sociálních příčinách nejčastějších porušení pravidel silničního provozu a důvodech vzniku dopravních nehod,
  • specifikách mladých nebo začínajících řidičů s ohledem na jejich menší zkušenosti s řízením, psychický vývoj, tendenci k riskování a vliv okolí a o vlivu těchto aspektů na vznik dopravních nehod,
  • dopravních nehodách vzniklých v souvislosti s překračováním nejvyšší dovolené rychlosti, s nedodržováním bezpečné vzdálenosti a s reakční dobou řidiče,
  • užívání alkoholu a jiných návykových látek a jejich vlivu na vznik dopravních nehod,
  • nevěnování se řízení vozidla a jeho vlivu na vznik dopravních nehod,
  • doporučené strategii pro prevenci rizikového chování v silničním provozu, předcházení dopravním nehodám a prevenci a řešení mimořádných situací v silničním provozu a
  • následcích prožitku mimořádné situace v silničním provozu nebo dopravní nehody na osobnost řidiče.

Dopravně psychologický pohovor se provádí za osobní účasti účastníka na pracovišti psychologa uvedeném v akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření.
Individuální část je možné provádět rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Nejvyšší počet účastníků skupinové části dopravně psychologického pohovoru je 12 osob.

Jak se objednat

Kontaktní osoba Mgr. Jan Pisak
– dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR

Nejlépe mi zavolejte a domluvíme si případný termín schůzky.


Pro e-mailovou komunikaci můžete využít
e-mail: janpisak@gmail.com

dopravní psycholog Jan Pisak